Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Michael Sailstorfer, Reibungsverlust am Arbeitsplatz, 2014, foto Roman März, Courtesy Johann König, Berlijn, en Grieder Contemporary, Zürich
http://twitter.com/museumkurhaus http://www.facebook.com/museumkurhaus http://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Kurhaus_Kleve http://www.youtube.com/user/museumkurhaus http://www.kulturkenner.de/static_pages/museum-kurhaus-kleve http://www.museumkurhaus.de/de/newsletter.html
-> Deze pagina afdrukken